วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

รางวัลชนะเลิศประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555 สาขาส่งเสริมสุขภาพ

นางน้ำผึ้ง สาริกา ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555 สาขาส่งเสริมสุขภาพ
ผลงานในชุมชน มีดังนี้
 ตรวจเกลือไอโอดีนในครัวเรือน
ส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า

ส่งเสริมการใช้การบริโภคไอโอดีน โดยร่วมก้บกลุ่มอาชีพในการทำไข่เค็มสมุนไพรเสริมไอโอดีน

ส่งเสริมการปลูกผักครัวและการบริโภคผักปลอดสารเคมี

ส่งเสริมการผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพในโรงเรียน เช่นน้ำยาล้างจานมะกรูด

ร่วมกิจกรรมวันแม่ในชุมชน

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเยาวชน

ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกล่มเสี่ยง โดยลดเค็มลดหวานและบริโภคอาหารที่ถูกต้อง

ร่วมจัดตั้งกลุ่มสร้างสุขภาพหมู่ 3 ตำบลโพนทอง

นำออกกำลังกายโดยใช้ยางยืดในชมรมสร้างสุขภาพ

ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตในหมู่บ้าน
เสนอแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณจากกองทุนฯ

คัดกรองภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง และติดตามเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
ให้ความรู้และแนะนำกลุ่มเป้าหมายให้ร่วมตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น